Новамед е компанија лиценцирана за промет на големо со фармацевтски производи и додатоци во исхраната. Во согласност со релевантните закони на Република Македонија и деловните бизнис партнери.