ЗДРАВЈЕТО Е ДЕФИНИРАНО КАКО СОСТОЈБА НА ЦЕЛОСНА ФИЗИЧКА, ПСИХИЧКА И СОЦИЈАЛНА БЛАГОСОСТОЈБА, А НЕ САМО ОДСУСТВО НА БОЛЕСТ. ЗДРАВЈЕТО ЗАВИСИ ОД НАШИТЕ ГЕНИ, НАЧИНОТ НА ЖИВОТ И ЗДРАВСТВОТО.
ПОДОБРУВАЊЕ НА ЗДРАВЈЕТО Е ГРИЖА ЗА СЕКОЈ ОД НАС.

НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ!
ЗДРАВИОТ ЧОВЕК ИМА СТОТИЦИ ЖЕЛБИ, А БОЛНИОТ САМО ЕДНА – ДА БИДЕ ЗДРАВ!